31. Văn bản số 244/SCT-QLTM ngày 24/7/2017 của Sở Công thương về việc Hướng dẫn thực hiện và tự đánh giá Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
32. Văn bản số 1282/HD-SNN ngày 29/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý phụ trách theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
33. Văn bản số 442/HD-SVHTTDL ngày 29/6/2017 của Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
34. Văn bản số 1996/HD-CAT-PV28 ngày 06/6/2017 của Công an tỉnh về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 19 xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
35. Văn bản số 318/SCT-QLNL ngày 24/5/2017 của Sở Công thương về việc Hướng dẫn phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về Điện nông thôn
36. Văn bản số 271/SNV-XDCQ&CTTN ngày 22/5/2017 của Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu 18.1,18.2,18.3,18.4 thuộc Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
37. Văn bản số 176/STTTT-KHTC ngày 09/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
38. Văn bản số 512/SLĐTBXH-BTXH ngày 05/4/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
39. Hướng dẫn số 961/HDLN-SKH&ĐT-TC-SXD-SGTVT-SNN&PTNT-KBNN ngày 14/9/2016 của Sở Liên ngành về Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020   
40. Hướng dẫn số 1934/HD-SNN ngày 14/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang   
41. Chương trình phối hợp số 1933/CTPH-SNN-CCB ngày 14/9/2016 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Cựu chiến binh tỉnh, giai đoạn 2016-2020
42. Hướng dẫn số 714/ HD-SXD ngày 12/9/2016 của Sở Xây dựng về Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu, và trình tự kỹ thuật thi công xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, chợ nông thôn, nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang   
43. Công văn số 1205/SGTVT-PCAT ngày 15/8/2016 của Sở Giao thông V/v xây dựng kế hoạch thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng, đường đến vùng sản xuất hàng hóa năm 2016