361. Công văn số 2492/UBND-NLN ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
362. Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/09/2016 của Chính phủ Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
363. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
364. Công văn số 1205/SGTVT-PCAT ngày 15/8/2016 của Sở Giao thông V/v xây dựng kế hoạch thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng, đường đến vùng sản xuất hàng hóa năm 2016
365. Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/08/2016 của Chính phủ về Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
366. Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
367. Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
368. Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020
369. Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
370. Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
371. Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Chính phủ Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
372. Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
373. Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11/03/2016 của Chính phủ về Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
374. Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
375. Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 13/9/2011 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang