331. Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 8/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên của tỉnh năm 2017
332. Văn bản số 512/SLĐTBXH-BTXH ngày 05/4/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
333. Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/04/2017 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
334. Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
335. Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 03/4/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
336. Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020    
337. Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 1/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
338. Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
339. Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt nhiệm vụ và giao dự toán kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015
340. Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt và giao dự toán kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, năm 2016
341. Nghị quyết số 218-NQ/BCSĐ ngày 25/01/2017 của Ban cán sự Đảng-Bộ Nông nghiệp về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2016-2020
342. Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Chính phủ về Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)
343. Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020  
344. Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020
345. Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Chính phủ Về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020