376. Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020
377. Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/9/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch và vốn đầu tư ngân sách tỉnh, dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh năm 2016
378. Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
379. Hướng dẫn số 961/HDLN-SKH&ĐT-TC-SXD-SGTVT-SNN&PTNT-KBNN ngày 14/9/2016 của Sở Liên ngành về Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020   
380. Hướng dẫn số 1934/HD-SNN ngày 14/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang   
381. Chương trình phối hợp số 1933/CTPH-SNN-CCB ngày 14/9/2016 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Cựu chiến binh tỉnh, giai đoạn 2016-2020
382. Hướng dẫn số 714/ HD-SXD ngày 12/9/2016 của Sở Xây dựng về Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu, và trình tự kỹ thuật thi công xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, chợ nông thôn, nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang   
383. Công văn số 2492/UBND-NLN ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
384. Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/09/2016 của Chính phủ Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
385. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
386. Công văn số 1205/SGTVT-PCAT ngày 15/8/2016 của Sở Giao thông V/v xây dựng kế hoạch thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng, đường đến vùng sản xuất hàng hóa năm 2016
387. Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/08/2016 của Chính phủ về Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
388. Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
389. Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
390. Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020