316. Văn bản số 176/STTTT-KHTC ngày 09/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
317. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch vốn tại 07 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
318. Quyết định số 115/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 14/04/2017 về Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
319. Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017
320. Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 8/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên của tỉnh năm 2017
321. Văn bản số 512/SLĐTBXH-BTXH ngày 05/4/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
322. Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/04/2017 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
323. Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
324. Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 03/4/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
325. Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020    
326. Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 1/3/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn
327. Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
328. Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt nhiệm vụ và giao dự toán kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015
329. Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt và giao dự toán kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, năm 2016
330. Nghị quyết số 218-NQ/BCSĐ ngày 25/01/2017 của Ban cán sự Đảng-Bộ Nông nghiệp về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2016-2020