1. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Thái Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
2. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Kim Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
3. Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2022, năm 2023  
4. Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 6/9/2023 của UBND huyện Chiêm Hoá về việc đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2022    
5. Tờ trình số 324/TTr-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện Sơn Dương về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Hào Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022  
6. Tờ trình số 325/TTr-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện Sơn Dương về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Thượng Ấm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
7. Công văn số 1302/SNN-PTNT ngày 20/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định, xét công nhận xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
8. Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Bạch Xa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
9. Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Yên Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022     
10. Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Minh Khương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022   
11. Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2023   
12. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Nhữ Khê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
13. Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
14. Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn dự phòng đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2022  
15. Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2023