286. Văn bản số 182/VPĐP-NV ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017  
287. Quyết định Số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
288. Văn bản số 1261/HD-TNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn thực hiện, đánh giá một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
289. Văn bản số 3124/HD-BCH ngày 26/9/2017 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số 19.1về xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới
290. Báo cáo số 1794/BC-SNN ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2017, kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
291. Văn bản số 143/VPĐP-NV ngày 06/9/2017 của Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM giai đoạn 2014 - 2016
292. Văn bản số 765/STP-PBGDPL ngày 01/9/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
293. Văn bản số 1708/HD-SNN ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang về việc Hướng dẫn(tạm thời) thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bản tỉnh Tuyên Quang năm 2017
294. Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 10/8/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2020
295. Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
296. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
297. Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tiêu chí giao thông xã nông thôn mới năm 2016 và bổ sung vốn đầu tư ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
298. Quyết định số 136/QĐ-VPĐP ngày 02/8/2017 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
299. Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
300. Văn bản số 952/SGTVT-PCAT ngày 28/7/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Giao thông xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020