226. Văn bản số 139/VPĐP-NV ngày 17/12/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018  
227. Văn bản số 8238/BNN-VPĐP ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới
228. Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc tiêu chí Sản xuất- Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
229. Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
230. Văn bản số 6048/BYT-KH-TC ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Y tế trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Quyết định số 691/QĐ-TTg
231. Văn bản số 9787/VPCP-KSTT ngày 09/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
232. Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 -2020
233. Văn bản số 3217/TCMT-QLCT ngày 25/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg
234. Thông báo số 638/TB-VPĐP-OCOP ngày 11/9/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc nội dung, thể lệ phát động cuộc thi Sáng tác biểu trưng về Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP
235. Văn bản số 1369/SNN-PTNT ngày 29/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến vào Đề án thí điểm xây dựng xã Thái Bình theo định hướng xã nông thôn mới kiểu mẫu  
236. Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí để thực hiện hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
237. Văn bản số 5770/BKHĐT-KTNN ngày 20/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
238. Văn bản số 3401/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
239. Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020
240. Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững