256. Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hòa Phú huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
257. Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
258. Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Kim Phú, huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
259. Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Trung Môn huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
260. Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đại Phú huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
261. Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
262. Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Thái Hòa huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
263. Văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 8/2/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
264. Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 6/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020
265. Báo cáo số 14/BC-VPĐP ngày 1/2/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên   
266. Báo cáo số 13/BC-VPĐP ngày 1/2/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa  
267. Báo cáo số 11/BC-VPĐP ngày 28/1/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương  
268. Báo cáo số 09/BC-VPĐP ngày 28/1/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình   
269. Báo cáo số 10/BC-VPĐP ngày 28/1/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Đại Phú, huyện Sơn Dương  
270. Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 26/1/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2018