271. Văn bản số 126/SLĐTBXH-BTXH ngày 25/01/2018 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
272. Văn bản số 06/VPĐP-THBC ngày 17/01/2018 của VPĐP nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (xã Thái Hòa)   
273. Báo cáo số 07/BC-VPĐP ngày 17/1/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Kim Phú, huyện Yên Sơn  
274. Báo cáo số 08/BC-VPĐP ngày 17/1/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Trung Môn, huyện Yên Sơn  
275. Văn bản số 04/VPĐP-TTTT&TH ngày 10/01/2018 của VPĐP nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (xã Hồng Lạc và Đại Phú)  
276. Văn bản số 03/VPĐP-THBC ngày 08/01/2018 của VPĐP nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (xã Hòa Phú)  
277. Văn bản số 02 /VPĐP-NV ngày 05/01/2018 của VPĐP nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017  
278. Văn bản số 93/BNN-VPĐP ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
279. Văn bản số 01/VPĐP-KHCS ngày 04/01/2018 của VPĐP nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (xã Khuôn Hà)   
280. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2018
281. Văn bản số 205/VPĐP-KHCS ngày 26/12/2017 của VPĐP nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (Xã Trung Môn, Kim Phú)   
282. Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 02/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh kế hoạch và vốn bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang năm 2016, 2017
283. Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017
284. Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
285. Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018