241. Văn bản số 6214/BNN-VPĐP ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
242. Thông báo số 268/TB-VPCP ngày 31/7/2018 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
243. Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2018
244. Văn bản số 3224/BVHTTDL-VHCS ngày 23/7/2018 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
245. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
246. Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
247. Văn bản số 53/VPĐP-TTTT&TH ngày 28/5/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 10/8/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tuyên Quang
248. Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, năm 2018
249. Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
250. Văn bản số 279/VPĐP-TTHTQT ngày 9/5/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp  
251. Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020
252. Văn bản số 468/SNN-PTNT ngày 9/4/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (bổ sung)  
253. Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch vốn tại 06 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
254. Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2018
255. Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Danh mục Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020