316. Văn bản số 765/STP-PBGDPL ngày 01/9/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
317. Văn bản số 1708/HD-SNN ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang về việc Hướng dẫn(tạm thời) thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bản tỉnh Tuyên Quang năm 2017
318. Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 10/8/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2020
319. Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
320. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
321. Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tiêu chí giao thông xã nông thôn mới năm 2016 và bổ sung vốn đầu tư ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
322. Quyết định số 136/QĐ-VPĐP ngày 02/8/2017 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
323. Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
324. Văn bản số 952/SGTVT-PCAT ngày 28/7/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Giao thông xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
325. Văn bản số 298/CV-CTK ngày 26/7/2017 của Cục Thống kê tỉnh về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
326. Văn bản số 933/SYT-KH ngày 25/7/2017 của Sở Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 15 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
327. Văn bản số 244/SCT-QLTM ngày 24/7/2017 của Sở Công thương về việc Hướng dẫn thực hiện và tự đánh giá Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
328. Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/7/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
329. Văn bản số 442/HD-SVHTTDL ngày 29/6/2017 của Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
330. Văn bản số 1282/HD-SNN ngày 29/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý phụ trách theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020