Sơn Dương nỗ lực hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023

Hết năm 2022 huyện Sơn Dương có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, phấn đấu có thêm 6 xã về đích nông thôn mới (NTM). Để về đích đúng kế hoạch, các địa phương đang dốc sức, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí, nhất là trong giai đoạn "nước rút" hiện nay.

Khâu Tinh nỗ lực về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Khâu Tinh đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa ...