Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại góp phần xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh cả về số lượng, quy mô và giá trị sản phẩm hàng hóa, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, giúp nông dân vươn lên làm giàu. Đặc biệt, cũng chính nhờ phát triển mô hình kinh tế trang trại đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập cho nông dân, từng bước thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí về Kinh tế và Tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hùng Mỹ về đích nông thôn mới

Theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, xã Hùng ...

Hồng Lạc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; trong đó người dân là chủ thể, xây dựng xã có kết cấu hạ tầng ...

Hồng Thái hôm nay

Với quyết tâm đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực đời sống, kinh ...