Chú trọng công tác Quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới

Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đóng vai trò then chốt, tạo nền móng để thực hiện các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch không chỉ bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo các chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, mà còn tạo lập không gian cảnh quan nông thôn bền vững, phù hợp với đặc trưng vùng miền và môi trường sống thân thiện, góp phần giữ gìn bản sắc địa phương và phản ánh đời sống nông thôn.

Tâm huyết xây dựng nông thôn mới

- Nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, khéo léo trong công tác tuyên truyền, là nhận xét của nhiều người về ông Kiều Công Tuyên, Phó Bí thư chi bộ, ...