Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới các xã thuộc khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đến thời điểm này, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với 54/122 xã đạt chuẩn NTM, 1/7 huyện đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã đạt NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, tại các xã vùng sâu, vùng xa, quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM vẫn chưa đạt được tiến độ, mặc dù các địa phương đã có rất nhiều nỗ lực.