Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”: Định hướng phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn trọng tâm, nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là cấp xã trong việc triển khai thực hiện định hướng phát triển trục sản phẩm đặc sản địa phương, tạo các vùng nguyên liệu để sản xuất hàng hóa, phát triển dịch vụ.

Xuân Vân quyết tâm về đích nông thôn mới

Những năm qua, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới (NTM), ...

Na Hang nỗ lực giảm nghèo

Nhờ phát huy tính dân chủ và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 22/7/2021 của Ban ...