Nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trong thời gian qua, xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Trong đó, vấn đề giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc được chú trọng. Tuy nhiên, trước yêu cầu từ thực tế, càng ngày các chỉ tiêu về nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu càng được nâng lên.

Khánh thành Trường đẹp cho em tại Na Hang

Ngày 12-4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Tình nguyện quốc gia, sức mạnh 2000, Dự án nuôi em và các đơn vị ...