Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nậm Lành: Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò là cầu nối trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn không chỉ tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp thu và chuyển tải ý kiến của cử tri và nhân dân mà còn là tổ chức quan trọng trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, chung tay thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường, góp phần cải thiện chất lượng môi trường sống tại địa phương.

Để nông thôn thực sự mới

Xác định xây dựng Nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh ta đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm hướng đến mục ...