Sản phẩm nông nghiệp an toàn Tuyên Quang đến với thị trường Hà Nội

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn thông qua nội dung hợp tác, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản, phát triển chuỗi cung cấp rau thịt cho thành phố Hà Nội là nội dung, nhiệm vụ được sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm.