Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, kiện toàn bộ máy, phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn toàn tỉnh.