Xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Phú huyện Chiêm Hóa

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp uỷ chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực, chủ động trong việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.