Về Hà Tĩnh học cách làm nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh đã đạt được kết quả khá toàn diện; một số lĩnh vực, nội dung đi vào chiều sâu và có ...

Tạo cơ hội cho nông dân làm giàu

Nhờ đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau xóa nghèo và làm giàu, biết phát huy thế mạnh trong ...

Nông thôn mới thành phố Hưng Yên

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, trên địa bàn thành phố Hưng Yên bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi: Kinh tế - xã hội ...