Nước rút xây dựng nông thôn mới

Năm 2017, tỉnh ta phấn đấu nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 23 xã, tăng 7 xã so với năm 2016. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm nay và các xã về đích theo lộ trình năm 2018.

Khởi sắc làng quê nông thôn mới

Xóm làng đổi mới, giao thông đi lại thuận tiện, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao…