Thực hiện tiêu chí Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Yên

Xây dựng nông thôn mới là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể ở khu vực nông thôn và cũng là cuộc cách mạng làm thay đổi tư duy nhận thức của người dân, huy động sức mạnh, sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, tạo tiền đề cộng đồng dân cư nông thôn chung sức, đồng lòng xây dựng thôn, xã khang trang, giàu đẹp.

Trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Tiêu chí số 13- Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương, làm nền tảng để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo. Xác định rõ tầm quan trọng đó, những năm qua huyện Hàm Yên đã nỗ lực thực hiện tiêu chí nhằm góp phần nâng cao thu nhập người dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu Đề án huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Tiêu chí số 13, cấp uỷ, chính quyền huyện Hàm Yên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX. Công tác kiện toàn, tổ chức lại HTX gắn với chuyển đổi mô hình hoạt động kiểu mới được thực hiện tốt, nhất là đối với các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, số HTX trên địa bàn huyện không ngừng tăng về số lượng, số thành viên, nguồn vốn và doanh thu. Chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Nhiều HTX thực sự là điểm tựa cho các hộ thành viên và người dân nông thôn. Tính đến nay, huyện Hàm Yên có 68 HTX.

Nhiều HTX hoạt động hiệu quả đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, điển hình như: HTX chế biên chè Tân Thái 168, HTX Vịt Bầu Minh Hương, HTX Chè Làng Bát, HTX chè Luận Kỳ, Hợp tác xã Rau Quả an toàn Đức Ninh, Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Yên Lâm… Qua đó, đã góp phần hoàn thành tiêu chí Hộ nghèo trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Cùng với việc hỗ trợ thành lập các HTX, huyện cũng đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, mua sắm nhiều hạng mục cho HTX nông nghiệp như: Hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, lắp đặt lò sấy, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho cán bộ quản lý HTX... Các HTX hoạt động theo mô hình kiểu mới đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa.

Chè xanh Làng Bát, Tân Thành, Hàm Yên - Sản phẩm OCOP 3 sao

Gắn với việc việc thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động kiểu mới đối với các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Cấp uỷ, chính quyền huyện đã quan tâm, chú trọng và định hướng các HTX gắn với việc triển khai hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đẻ nâng cao giá trị sản phẩm. Thông qua Chương trình OCOP đã tạo đà để phát triển các mô hình kinh tế tập thể, HTX, tổ hợp tác ở các xã trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện Hàm Yên đã xây dựng được 21 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm xếp hạng 4 sao, 19 sản phẩm xếp hạng 3 sao. Nhiều sản phẩm của các HTX đã thực sự có chỗ đứng vững trên thị trường, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương như các sản phẩm: Chè xanh Làng Bát, Vịt Bầu Minh Hương, Cam Sấy Khô, Cà chua Thành Long…

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nhằm từng bước thay đổi hình thức sản xuất nông nghiệp truyền thống để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn hiện nay. Do vậy, cấp uỷ, chính quyền huyện đang tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, khuyến khích người dân tham gia, đồng thời quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã gắn với thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện./.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục