Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương đúng đắn nhằm giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Sau 8 năm triển khai Đề án, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.