Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo kế hoạch, năm 2018, tỉnh ta phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 29 xã. Tại các xã, việc xây dựng nông thôn mới được thực hiện gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong sản xuất hàng hóa.

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân ...

Nông thôn từng ngày đổi mới

Kết quả cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản do Cục Thống kê tỉnh thực hiện năm 2016 cho thấy, bộ mặt nông thôn đang thay đổi từng ...

Minh Khương nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Minh Khương là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên, sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chính cho người dân trên địa bàn xã. Những năm qua, xã ...