Nông thôn mới Tuyên Quang sau 07 năm thực hiện

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở khu vực nông thôn được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017.

Xây dựng nông thôn mới ở Kim Phú

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã Kim Phú được thực hiện đảm bảo đúng lộ ...