Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 6 và Tiêu chí số 16 trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và bám sát kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (văn hóa) trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Sổ tay tuyên truyền được cấp phát cho 42 cán bộ quản lý nhà văn hóa xã, 692 cán bộ quản lý nhà văn hóa thôn và các cơ quan có liên quan của các huyện, thành phố. Nội dung sổ tay bám sát Hướng dẫn số 747/HD-BVHTTDL ngày 28/2/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 6 và tiêu chí số 16 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020.

Về Tiêu chí số 6, tập trung hướng dẫn thực hiện về cơ sở vật chất văn hóa như: Xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, xây dựng Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.


Giải bóng chuyền hơi tại sân thể thao xã Lăng Can huyện Lâm Bình

Về Tiêu chí số 16, tập trung hướng dẫn thực hiện về tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa, tổ chức đánh giá thôn, xóm, bản đạt danh hiệu văn hóa theo quy định.


Liên hoan các nhà Văn hóa tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang 
tại huyện Chiêm Hóa

Việc phát hành cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giúp cho cán bộ quản lý nhà văn hóa xã, cán bộ quản lý nhà văn hóa thôn và các cơ quan liên quan trực tiếp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có cuốn cẩm nang về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch ở khu vực nông thôn góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Thành Lê - VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục