Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc.

Ngay từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang (VH,TT&DL) đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Tuyên Quang cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trong toàn ngành. Sau một thời gian phát động, cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới đã tạo được nhiều chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức, lao động trong ngành. Sở VH, TT&DL đã tổ chức hội nghị tập huấn về triển khai xây dựng nông thôn mới cho toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực VH,TT&DL tại địa phương và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc vận động...

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017, Sở VH,TT&DL đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đến hết tháng 11 năm 2017, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được những kết quả cụ thể, như sau:

Trong công tác tuyên truyền, Sở VH,TT&DL đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố tổ chức trên 70 buổi tuyên truyền lưu động tại các trục đường, điểm chợ, thôn, bản, địa bàn đông dân cư phục vụ trên 150.000 lượt người nghe; xây dựng trên 40 cụm cổ động tại trung tâm các huyện, thành phố, các xã và ven lộ của 07 xã mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2017; treo trên 500 lượt băng rôn; xây dựng 7 chương trình thông tin tổng hợp gắn với chủ đề về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức trên 600 buổi tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn bản, tổ dân phố, các hội thi, hội diễn... Các đội chiếu bóng lưu động khai thác các phim, tài liệu có nội dung về xây dựng nông thôn mới, thực hiện trên 130 buổi chiếu phim phục vụ đồng bào các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước buổi chiếu phim, tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới của người dân ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Công tác thông tin tuyên truyền lưu động về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Về công tác đào tạo, tập huấn, năm 2017, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho 386 học viên cơ sở theo chỉ tiêu kế hoạch của ngành, cụ thể: Lớp tập huấn "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 cho 306 Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Trưởng thôn, bản, tổ dân phố thuộc huyện Yên Sơn. Nội dung lớp tập huấn nhằm triển khai, hướng dẫn các văn bản chỉ đạo của cấp trên về "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm, bản, tổ dân phố văn hóa;lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thể dục thể thao cơ sở năm 2017 cho 80 cán bộ, công chức, cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở cơ sở. Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa thể thao cơ sở năm 2017 cho 80 học viên là Chủ nhiệm nhà văn hóa xã, phụ trách nhà văn hóa thôn, bản thuộc các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Các lớp tập huấn đã giúp học viên nắm bắt được nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch ở cơ sở gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện nhiệm vụ vốn theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đã tổ chức in ấn 750 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa năm 2017, đã phát hành và cấp cho 42 cán bộ quản lý nhà văn hóa xã, 692 cán bộ quản lý nhà văn hóa thôn, bản và các cơ quan liên quan của các huyện, thành phố trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. (Nội dung Sổ tay tuyên truyền có nội dung hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 16 về Văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 là hai tiêu chí mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch phụ trách ).

Kết quả thực hiện Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa tính đến hết tháng 11/2017, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 119/141 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, trong đó có 26/129 xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao đạt quy chuẩn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Dự kiến hết năm 2017 có thêm 7 nhà văn hóa xã đạt chuẩn, nâng tổng số Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã đạt chuẩn là 33 nhà (đạt 25,6%); Tại 07 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đã triển khai thi công xây dựng và đang hoàn thiện 03 nhà văn hóa tại các xã: Thái Hòa (huyện Hàm Yên); xã Khuôn Hà (huyện Lâm Bình); xã Hồng Lạc (huyện Sơn Dương); nâng cấp, cải tạo 04 nhà văn hóa xã: xã Trung Môn, xã Kim Phú (huyện Yên Sơn); xã Hòa Phú (huyện Chiêm Hóa); xã Đại Phú (huyện Sơn Dương) (dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.

Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, bản dự kiến đến hết tháng 12/2017 toàn tỉnh có 1.681/2.096 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 377 nhà văn hóa - khu thể thao thôn, bản (thuộc 16 xã đã về đích đến hết năm 2016 và 7 xã mục tiêu năm 2017) đạt quy chuẩn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới về diện tích nhà văn hóa ( tại 7 xã điểm đã hoàn thành xây dựng mới 69 nhà văn hóa thôn bản). Đã triển khai hỗ trợ trang thiết bị cho 132 nhà, trong đó có 65 nhà đã được hỗ trợ cấp trang thiết bị, còn 67 nhà sẽ hoàn thành việc cấp trong tháng 12/2017.


Hoàn thành xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Bả, xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa

Thực hiện tiêu chí số 16 xây dựng "Gia đình văn hóa"; "Thôn, bản văn hóa": Đã tiến hành theo tiêu chí thang điểm và mức bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả toàn tỉnh năm 2017 ước đạt 84% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"; 72% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu "Thôn, bản, tổ dân phố văn hoá"; tại 07 xã đăng ký về đích năm 2017,  có 12.909/14.218 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 90.8%; 117/132 thôn, bản đạt danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” đạt 88,6%.

Các địa phương tổ chức bình xét, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", Thôn, bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, không chạy theo số lượng, thành tích; tổ chức công bố kết quả vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hàng năm.

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2017, trong thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần đẩy mạnh một số công tác tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân. 

Hai là, đẩy mạnh công tác phối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 Ba là,thực hiện xã hội hóa nhằm huy động các nguồn vốn để hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở;hực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, bao gồm:Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; các chương trình, kế hoạch hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn tỉnh. 

 Bốn là,  tăng cường tập huấn nghiệp vụ văn hóa, gia đình, thể thao cho cán bộ văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Năm là,  đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", trọng tâm là chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa"; gắn với nội dung cuộc vận động "Xây dựng nông thôn mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Lấy gia đình, thôn, bản làm trọng tâm để triển khai, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn hóa nông thôn. 

Nguyễn Thành Lê - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục