Cách làm hay ở một xã công giáo

Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống người dân trên địa bàn xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông ...

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Kết quả bước đầu trong thực hiện chương trình “về đích” nông thôn mới ở xã Đạo Đức (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) có sự đồng lòng của nhân dân toàn ...