Tiếp tục dồn sức xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Theo kế hoạch, năm 2017 toàn tỉnh phấn đấu thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn NTM, đồng thời nâng tiêu chí NTM bình quân toàn tỉnh đạt trên 12 tiêu chí/xã.