Tuyên Quang công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành các Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Theo đó, năm 2017 Tuyên Quang có 7 xã đạt chuẩn gồm: xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên; xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa; xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình; xã Hồng Lạc và Đại Phú, huyện Sơn Dương; xã Trung Môn và Kim Phú, huyện Yên Sơn.