Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 6 và Tiêu chí số 16 trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và bám sát kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (văn hóa) trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.