Phát triển mô hình tổ hợp tác ở Minh Dân

Chú trọng phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân là cách mà xã Minh Dân, huyện Hàm Yên tập trung, triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Điểm sáng Nông thôn mới ở Thái Bình

Đến nay, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) của tỉnh Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng xây dựng NTM của cả ...