Lồng ghép nguồn lực xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tỉnh ta đã và đang huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản ...

Nông thôn Chiêm Hóa nhiều đổi mới

TQĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Chiêm Hóa không chỉ có cách làm hay, cách làm sáng tạo để đa dạng hóa ...

Thi đua xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Năm 2015 đã khép lại với nhiều kết quả đạt được trong cuộc xây dựng nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn, tăng 3 xã so với kế hoạch đề ra, diện mạo ...

Năng Khả giữ vững chuẩn nông thôn mới

TQĐT - Qua 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Năng Khả (Nà Hang) cho thấy những thành quả mang lại đã góp phần thay đổi hẳn ...