Khởi sắc ở vùng dân tộc thiểu số của Thạch Thất

Trong 5 năm qua, trên địa bàn ba xã miền núi, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm từ 0,84% (năm 2019) xuống còn 0,25% (năm 2023), hộ cận nghèo giảm từ 3,2% (năm 2019) xuống còn 0,99% (năm 2023)...