Chuyện sợ giàu ở thôn Bản Phải

Xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) "về đích" nông thôn mới (NTM) năm 2020; toàn xã có 6 thôn thì có 5 thôn đạt chuẩn, trừ thôn Bản Phải, dù rằng đây là thôn có điều kiện kinh tế khá nhất của xã. Nguyên nhân là do thôn còn chưa đạt tiêu chí về an ninh trật tự. Cũng tại thôn này, người dân luôn tụ tập đòi chính quyền đưa thôn trở lại thôn vùng III, không chịu thoát nghèo chỉ vì chiếc thẻ bảo hiểm y tế.

Khơi lòng dân trong xây dựng nông thôn mới

QĐND - Tập hợp sức dân là một trong những “con đường” đưa Nam Định cán đích trong xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2019. Đây cũng là sức mạnh nội ...