181. Công văn số 37/GM-ĐTTr ngảy 17/7/2020 V/v Mời họp thống nhất nội dung thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
182. Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch vốn đối với xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020  
183. Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch vốn hỗ trợ xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020  
184. Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
185. Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 06/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
186. Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 12/03/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch vốn tại 10 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
187. Công văn số14/VPĐP-KHCS ngày 11/03/2020 Về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 ( xã Kim Quan, huyện Yên Sơn)     
188. Công văn số 08/VPĐP-NV ngày 24/02/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới và Công văn số 208/SNN-PTNT ngày 24/02/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 ( xã Xuân Quang - huyện Chiêm Hóa)    
189. Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
190. Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
191. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
192. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
193. Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
194. Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
195. Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang, Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2020