91. Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
92. Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
93. Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
94. Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
95. Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP ngày 23/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025  
96. Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22/5/2022 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
97. Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
98. Hướng dẫn số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/ xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
99. Quyết định số 1629/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thành lập Tổ công tác về CTMTQG xây dựng NTM
100. Công văn số 2155/BTNMT-TCMT ngày 27/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT
101. Công văn số 1298/LĐTBXH-VPQGGN ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, xã hội trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
102. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
103. Quyết định số 1395/QĐ-BNN-VPĐP ngày 15/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
104. Công văn số 01/BCĐ CTMTQG ngày 14/4/2022 của Ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về việc kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
105. Quyết định số 94/QĐ-ĐCT ngày 14/4/2022 của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025