Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Ngày 24/4/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 mục tiêu đến năm 2025, huyện Sơn Dương có 100% số xã (30/30 xã) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, là nhiệm vụ mà toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương đã và đang tích cực triển khai thực hiện.

Một tuyến giao thông huyện Sơn Dương

Đề án được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý để triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương giai đoạn 2023 - 2025, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng NTM thông minh; tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM theo hướng bền vững.

Đoàn thanh niên huyện Sơn Dương với “Ngày chủ nhật xanh” xây dựng nông thôn mới

Để hoàn thành Đề án xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 150/QĐ-UBND, của Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện Sơn Dương đã và đang tích cực thực hiện kế hoạch củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí tại 13/30 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2022. Đồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn đối với 17 xã còn lại và 100% tiêu chí huyện nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch từng năm. Cụ thể như sau:

Củng cố nâng cao tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 (13 xã); Xây dựng thêm  02 xã  đạt  chuẩn NTM  nâng  cao,  gồm: Ninh  Lai, Hồng  Lạc (Năm 2023); hoàn thành xây dựng xã Sơn Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.

Có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Năm 2023: 5 xã đạt  chuẩn (Phú Lương, Tam Đa, Phúc Ứng,  Kháng Nhật, Văn Phú). Năm 2024: 6 xã đạt  chuẩn (Quyết  Thắng, Đông Lợi, Đông Thọ, Vân Sơn, Hợp Hòa, Minh Thanh); Năm 2025: 6 xã đạt chuẩn: (Bình Yên, Lương Thiện, Trung Yên, Đồng Quý, Chi Thiết, Tân Thanh); Xây dựng và  phát triển thị trấn Sơn Dương đạt tiêu chí đô thị văn minh; Năm 2023 hoàn thành chỉ tiêu số 7 thuộc Tiêu chí số 1 (Quy hoạch đô thị), chỉ tiêu số 1 thuộc Tiêu chí số 8 (Giáo dục, Y tế đô thị); Năm 2024 hoàn thành chỉ tiêu số 3 thuộc Tiêu chí số 1 (Quy hoạch đô thị), chỉ tiêu số 2 thuộc Tiêu chí số 3 (Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị); Năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu số 1, số 3 thuộc Tiêu chí số 2 (Giao thông đô thị).

Củng cố, nâng cao chất lượng 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Điện; Kinh tế; An ninh trật tự - Hành chính công); tập trung thực hiện 05 tiêu chí chưa đạt: Năm 2023 hoàn thành 02 tiêu chí (Quy hoạch, Chất lượng môi trường sống), năm 2024 hoàn thành 02 tiêu chí (Giao thông, Môi trường), năm 2025 hoàn thành 01 tiêu chí (Y tế - Văn hóa - Giáo dục); Năm 2025, huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới.

Đề án xác định các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Quy hoạch; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; đảm bảo môi trường; hoàn thiện hệ thống chính trị và đảm bảo người dân được tiếp cận pháp luật; đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn được giữ vững và ngày càng nâng cao.

Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện khoảng: 3.010.607 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương từ các Chương trình MTQG: 261.258 triệu đồng; Vốn ngân sách tỉnh: 91.251 triệu đồng; Vốn  ngân sách  huyện và các nguồn huy động hợp pháp  khác: 428.311 triệu đồng; Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 168.950  triệu đồng; Vốn huy động từ các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 381.070  triệu  đồng: Vốn Nhân dân đóng góp: 197.255 triệu đồng; Nguồn vốn dự kiến cần huy động, bổ sung : 1.482.512 triệu đồng.

Góp phần thiết thực trong triển khai xây dựng Đề án, ngày 11/3/2023, tại xã Kháng Nhật, UBND huyện Sơn Dương đã phát động phong trào thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2023-2025.

Xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền với sự tham gia tích cực của Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên; phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt trong vận dụng những cơ chế, chính sách của Nhà nước kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực trong Nhân dân; với tư tưởng chỉ đạo xây dựng nông thôn mới “chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Chúng ta có thể khẳng định, với những kết quả và kinh nghiệm thực hiện Chương trình trong những năm qua, đặc biệt với cách làm, cũng như những kết quả tích cực trong thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương thì mục tiêu đặt ra đến năm 2025 có 30/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới sẽ được đảm bảo thực hiện, để tỉnh Tuyên Quang có thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước thúc đẩy khu vực nông thôn huyện Sơn Dương nói riêng và của cả tỉnh Tuyên Quang nói chung không ngừng phát triển, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục