121. Quyết định về việc công nhận xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
122. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
123. Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
124. Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
125. Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
126. V/v triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021    
127. V/v triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã Tân An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.    
128. V/v triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã Vinh Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.    
129. Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
130. Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/1/2022 của Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
131. V/v triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021    
132. V/v triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với các xã (Tràng Đà, Lưỡng Vượng), thành phố Tuyên Quang  
133. Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/1/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2022
134. Quyết định số 224/QĐ-BNN-VPĐP ngày 18/1/2022 của Bộ Ban Ngành về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mói giai đoạn 2021-2025
135. Hồ sơ về việc thẩm định, xét, công nhận xã Tràng Đà, Lưỡng Vượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2021