286. Văn bản số 933/SYT-KH ngày 25/7/2017 của Sở Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 15 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
287. Văn bản số 244/SCT-QLTM ngày 24/7/2017 của Sở Công thương về việc Hướng dẫn thực hiện và tự đánh giá Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
288. Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/7/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
289. Văn bản số 442/HD-SVHTTDL ngày 29/6/2017 của Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện, đánh giá tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 16 về Văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
290. Văn bản số 1282/HD-SNN ngày 29/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý phụ trách theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
291. Quyết định số 2347/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
292. Văn bản số 1996/HD-CAT-PV28 ngày 06/6/2017 của Công an tỉnh về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 19 xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
293. Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang
294. Văn bản số 318/SCT-QLNL ngày 24/5/2017 của Sở Công thương về việc Hướng dẫn phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về Điện nông thôn
295. Văn bản số 271/SNV-XDCQ&CTTN ngày 22/5/2017 của Sở Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu 18.1,18.2,18.3,18.4 thuộc Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
296. Quyết định số 676/QĐ-TTG ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020
297. Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
298. Văn bản số 176/STTTT-KHTC ngày 09/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
299. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch vốn tại 07 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
300. Quyết định số 115/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 14/04/2017 về Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020