151. Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025
152. Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Về việc thông qua Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025
153. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
154. Báo cáo tóm tắt Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
155. Công văn số 1249/ĐTTr-TK ngày 21/8/2020 của Đoàn Thẩm tra theo Quyết định số 280/QĐ-UBND Về việc triển khai công tác Hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020  
156. Công văn số 1064/ĐTTr-TK ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang V/v triển khai công tác thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới    
157. Công văn số 37/GM-ĐTTr ngảy 17/7/2020 V/v Mời họp thống nhất nội dung thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
158. Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch vốn đối với xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020  
159. Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch vốn hỗ trợ xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020  
160. Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
161. Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 06/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
162. Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 12/03/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch vốn tại 10 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
163. Công văn số14/VPĐP-KHCS ngày 11/03/2020 Về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 ( xã Kim Quan, huyện Yên Sơn)     
164. Công văn số 08/VPĐP-NV ngày 24/02/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới và Công văn số 208/SNN-PTNT ngày 24/02/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 ( xã Xuân Quang - huyện Chiêm Hóa)    
165. Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019