16. Tờ trình số 324/TTr-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện Sơn Dương về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Hào Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022  
17. Tờ trình số 325/TTr-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện Sơn Dương về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Thượng Ấm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
18. Công văn số 1302/SNN-PTNT ngày 20/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định, xét công nhận xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
19. Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Bạch Xa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
20. Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Yên Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022     
21. Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Minh Khương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022   
22. Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2023   
23. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Nhữ Khê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
24. Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025
25. Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn dự phòng đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2022  
26. Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2023  
27. Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt phân bổ kế hoạch và giao dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2023  
28. Hướng dẫn chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của các Sở Ban Nghành
29. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã An Khang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
30. Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí Vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2025