346. Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Chính phủ Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
347. Quyết định số 4168/QĐ-BNN-VPĐP ngày 13/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNTvề Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
348. Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt mẫu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn, bản áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
349. Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
350. Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp
351. Quyết định số 4072/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/10/2016 của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020
352. Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/9/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch và vốn đầu tư ngân sách tỉnh, dự toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh năm 2016
353. Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
354. Hướng dẫn số 961/HDLN-SKH&ĐT-TC-SXD-SGTVT-SNN&PTNT-KBNN ngày 14/9/2016 của Sở Liên ngành về Trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng các công trình thực hiện chính sách theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020   
355. Hướng dẫn số 1934/HD-SNN ngày 14/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang   
356. Chương trình phối hợp số 1933/CTPH-SNN-CCB ngày 14/9/2016 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Cựu chiến binh tỉnh, giai đoạn 2016-2020
357. Hướng dẫn số 714/ HD-SXD ngày 12/9/2016 của Sở Xây dựng về Thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu, và trình tự kỹ thuật thi công xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, chợ nông thôn, nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang   
358. Công văn số 2492/UBND-NLN ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
359. Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/09/2016 của Chính phủ Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
360. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020