Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện giai đoạn 2021-2025

Ngày 13/11/2023, tại Nhà khách Minh Thanh, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện giai đoạn 2021-2025.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 100% cán bộ chuyên trách xây dựng nông thôn mới các cấp, ít nhất 80% cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng nông thôn mới các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Trong khuôn khổ kế hoạch, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục chiêu sinh học viên cấp tỉnh, huyện là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh với hơn 80 học viên, đại diện cho 07 huyện/thành phố.

Kế thừa những kết quả đã đạt được giai đoạn 2016-2020, triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, ban hành nghị quyết, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn để thực hiện Chương trình. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết.

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được trao đổi một số kiến thức: Tổng quan Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp và việc đánh giá, công nhận và thu hồi nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; Phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với kinh tế tuần hoàn và an toàn thực phẩm; Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Khiết, Giảng viên Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia giảng bài tại lớp tập huấn

Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương.

Với những kiến thức do các đồng chí giảng viên tham gia giảng dạy truyền tải tại Hội nghị sẽ giúp cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện nắm rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, nắm bắt được cách thực hiện các nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, từ đó phát huy vài trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh.

Tin tưởng sau Lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh, huyện sẽ cập nhật đầy đủ, kịp thời hệ thống các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại cơ sở./.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục