Ngành Văn hóa chung tay xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ mang tính chiến lược đặc biệt quan trọng được Đảng và Nhà nước ta hiện thực hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng hành cùng nhiệm vụ này, trong thời gian qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tổ chức Lớp tập huấn về công tác quản lý, vận hành nhà văn hoá, thiết chế văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Trong số 19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa có 02 tiêu chí gồm tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 Văn hóa. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm đưa các xã về đích nông thôn mới đúng lộ trình, trong đó có các tiêu chí về văn hoá.

Để triển khai hiệu quả Đề án xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Đề án. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố đảm bảo tiến độ đề ra.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện các tiêu chí về văn hóa; ngành Văn hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trường đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng văn hóa; thực hiện lồng ghép với các hoạt động chung của ngành, của tỉnh và các địa phương. Đến nay, đội thông tin lưu động tỉnh, huyện, thành phố đã làm mới và thay đổi nội dung trên 95 cụm cổ động, treo trên 1.400 lượt băng rôn, khẩu hiệu; biên tập, dàn dựng trên 91 chương trình thông tin, tuyên truyền; thực hiện 780 buổi tuyên truyền miệng tại cơ sở và khu vực trung tâm các huyện, thành phố, khu đông dân cư. Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh đã tổ chức được 60 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, phục vụ trên 35.000 lượt người xem tại các huyện, thành phố, có gắn các tiết mục phục vụ trẻ em. Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố đã tổ chức trên 450 buổi biểu diễn nghệ thuật quần chúng; các câu lạc bộ sinh hoạt trên 180 buổi. Các đội chiếu bóng lưu động thực hiện trên 714 buổi, chiếu phim tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, phục vụ 154.690 lượt người xem.

Trung tâm Văn hoá tỉnh biểu diễn tuyên truyền phục vụ Nhân dân tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở của tỉnh ngày càng được quan tâm đầu tư, phát triển. Tiếp tục duy trì hoạt động 134/138 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; 1.680/1.733 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố tại các huyện, thành phố; 1.733 tổ, đội văn nghệ quần chúng thôn, tổ dân phố; 665 câu lạc bộ văn hóa, thể thao xã; 12 câu lạc bộ cấp huyện; 13 câu lạc bộ cấp tỉnh. Các đội chiếu bóng lưu động chủ động khai thác phim, tài liệu có nội dung về nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới, thực hiện 552 buổi chiếu phim phục vụ đồng bào các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, vai trò quan trọng xây dựng nông thôn mới của người dân ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Ma Thị Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tính đến hết tháng 10/2023: toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 35/220 nhà văn hoá (Lâm Bình 2 nhà; Chiêm Hoá 3 nhà; Hàm Yên 21 nhà; Yên Sơn 01 nhà, Sơn Dương 02 nhà; thành phố Tuyên Quang 6 nhà) đạt 16% mục tiêu Đề án năm 2023; dự kiến hết năm 2023 nâng tổng số nhà dự kiến hoàn thành là 155/220 nhà, đạt 70% mục tiêu Đề án.

Để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về văn hóa góp phần thực hiện thành công Chương trình nông thôn mới, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xác định sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và người dân ở nông thôn về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trên địa bàn các huyện, thành phố; đồng thời, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao tại các địa phương./.

Lại Kiều Trang/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục