Tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang xác định mục tiêu phấn đấu có thêm 11 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới: Xã Thanh Tương, huyện Na Hang; xã: Trung Hòa và Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa; xã: Phù Lưu và Minh Dân, huyện Hàm Yên; xã: Thắng Quân, Tứ Quận, Tiến Bộ và Tân Tiến, huyện Yên Sơn; xã: Trường Sinh và Thiện Kế, huyện Sơn Dương và 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Xã Mỹ Bằng và Thái Bình, huyện Yên Sơn; xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra và làm việc tại xã Minh Dân, huyện Hàm Yên về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Theo kết quả đánh giá, để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020, mặc dù gặp những khó khăn nhất định trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt trong tình hình cả nước cùng chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID 19, bệnh dịch tả lợn châu phi… nhưng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý, phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, phân công tổ chức, cá nhân phụ trách đến từng thôn... trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Thông qua sử dụng công nghệ thông tin, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới và đôn đốc Ban Phát triển các thôn đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch; đồng thời chủ động cân đối nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình, vốn ngân sách nhà nước phân bổ, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án, vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn chủ động thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn

Từ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các xã và sự chủ động vào cuộc của người dân, đến tháng 6/2020, trong 11 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới có: 01 xã đạt 15/19 tiêu chí (xã Trung Hòa) 05 xã đạt 14/19 tiêu chí (xã Minh Dân, xã Thắng Quân, xã Tứ Quận, xã Tiến Bộ, xã Thiện Kế); 03 xã đạt 13/19 tiêu chí (xã Nhân Lý, xã Phù Lưu, xã Trường Sinh), 01 xã đạt 12/19 tiêu chí (xã Tân Tiến) 01 xã đạt 11/19 tiêu chí (xã Thanh Tương), cụ thể:

Xã Thanh Tương, huyện Na Hang đã hoàn thành 11 tiêu chí, còn 01 tiêu chí cần củng cố (Thông tin và truyền thông) và 08 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành 15 tiêu chí, còn 02 tiêu chí cần củng cố (Quy hoạch, Thông tin và truyền thông) và 04 tiêu chí chưa đạt (Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành 13 tiêu chí, còn 02 tiêu chí cần củng cố (Quy hoạch, Thông tin và truyền thông) và 06 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đã hoàn thành 13 tiêu chí, còn 06 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên đã hoàn thành 14 tiêu chí, còn 01 tiêu chí cần củng cố (Thông tin và truyền thông) và 05 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 14 tiêu chí, Còn 02 tiêu chí cần củng cố (Quy hoạch,  Trường học) và 05 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 14 tiêu chí, còn 02 tiêu chí cần củng cố (Quy hoạch, Y tế) và 05 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 14 tiêu chí, còn 02 tiêu chí cần củng cố (Quy hoạch, Y tế) và 05 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 12/19 tiêu chí, còn 07 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương đã hoàn thành 14 tiêu chí, còn 03 tiêu chí cần củng cố (Quy hoạch, Điện, Trường học, Nhà ở dân cư) và 05 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Tổ chức sản xuất, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

Xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đã hoàn thành 13 tiêu chí, còn 06 tiêu chí chưa đạt (Quy hoạch; Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Môi trường và an toàn thực phẩm) cần tập trung thực hiện.

 Nhân dân xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương chủ động thực hiện kiên cố hóa kênh mương

Đối với 03 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có  xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 17/18 tiêu chí và đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành 01 tiêu chí còn lại (tiêu chí số 18 về Hành chính công). Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đã hoàn thành 14/18 tiêu chí, còn 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông (tiêu chí số 2), Trường học (tiêu chí số 5), Tổ chức sản xuất (tiêu chí số 11), Cảnh quan môi trường (tiêu chí số 16). Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành 16/18 tiêu chí, còn 02 tiêu chí chưa đạt, gồm: Trường học (tiêu chí số 5), Tổ chức sản xuất (tiêu chí số 11).


Nhân dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn chủ động chỉnh trang đường giao thông nông thôn

Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định đối với từng xã, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng đã được phê duyệt, những công trình hạ tầng gắn với tiêu chí chưa đạt; trang cấp thiết bị nhà văn hóa xã, thôn; hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các hộ nghèo, cận nghèo thực hiện xóa nhà tạm, dột nát; chú trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, việc thu gom xử lý rác thải, nước thải, xây dựng 03 trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh,… Đặc biệt là việc nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, các mô hình, dự án gắn với tiêu thụ sản phẩm để góp nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Đảm bảo hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, các xã cần khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch theo đúng hướng dẫn (đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới); chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, tập trung chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng nội dung, khối lượng công việc đã được xác định để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện chỉnh trang nhà ở và khuôn viên, các công trình vệ sinh, bảo vệ đường làng ngõ xóm, bảo vệ cảnh quan môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, giải quyết thủ tục hành chính... và tham gia xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế -xã hội theo chính sách “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Với những nhiệm vụ, giải pháp được xác định theo kế hoạch thực hiện trên địa bàn từng xã, tin tưởng rằng mục tiêu phấn đấu hết năm 2020 toàn tỉnh có 47/124 xã (chiếm 37,9%) đạt chuẩn xã nông thôn mới (hoàn thành vượt so với kế hoạch giao của Trung ương là 28% và vượt so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020 là 30%) sẽ được đảm bảo thực hiện. Và 03 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao sẽ là những mô hình điển hình, làm cơ sở để đánh giá, hoàn thiện, thực hiện nhân diện rộng trong giai đoạn 2021-2025.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục