Giai đoạn 2023-2025, huyện Sơn Dương xác định hoàn thành thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Để hoàn thành Đề án xây dựng huyện Sơn Dương trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, huyện tập trung rà soát đánh giá thực trạng kết quả thực hiện các tiêu chí so với Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, đồng thời xây dựng mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo; UBND huyện ban hành các Kế hoạch hằng năm, kế hoạch giai đoạn chi tiết, cụ thể, xác định từng nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện duy trì nâng cao chất lượng tiêu chí của 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đặc biệt giai đoạn 2023-2025 huyện xác định phải hoàn thành thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng và phát triển thị trấn Sơn Dương đạt tiêu chí đô thị văn minh; thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng 4/9 tiêu chí đã đạt; hoàn thành 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; tổng nguồn lực dự kiến thực hiện Đề án trên 3.400 tỷ đồng được huy động từ ngân sách Nhà nước, vận động ủng hộ từ các bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và huy động đóng góp của Nhân dân để hoàn thành Đề án theo đúng lộ trình đã đề ra.

Bài, ảnh: Thanh Nguyên/sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục