Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nuôi gà thịt an toàn sinh học của HTX chăn nuôi gia cầm xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương (Nguồn: Internet)

Theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, mục tiêu đến năm 2020 tỉnh Tuyên Quang phấn đấu duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; phấn đấu có tối thiểu 15 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tạo điều kiện thành lập mới 80 HTX trên các lĩnh vực có lợi thế của địa phương và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu kém; phấn đấu có trên 238 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Kế hoạch cũng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện phát triển các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó chú trọng: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển các HTX hoạt động hiệu quả; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể về đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt là thông qua các mô hình, các phong trào thi đua để vận động các cấp, các, đoàn thể và doanh nghiệp, HTX, hộ thành viên sản xuất, lực lượng sáng lập viên HTX (nông dân sản xuất giỏi, chủ trang trại, những người có kinh nghiệm, uy tín với cộng đồng và có tiềm lực kinh tế) tham gia thành lập và phát triển HTX.

Hai là, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách đối với HTX nông nghiệp: Tổ chức, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về HTX; củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách tham mưu quản lý nhà nước về HTX  ở cấp huyện; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ chuyên môn cấp xã trực tiếp tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX và hỗ trợ phát triển HTX; tập trung triển khai thực hiện hỗ trợ có hiệu quả đối với HTX nông nghiệp theo cơ chế, chính sách của Chính phủ và của tỉnh.

Ba là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ hệ thống quản lý nhà nước, lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các HTX nông nghiệp và thành viên HTX nông nghiệp.

Bốn là, tăng cường sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên minh HTX, Hội Nông dân và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong tổ chức thực hiện kế hoạch.

Năm là, huy động đa dạng nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX nông nghiệp, trong đó chú trọng huy động: Vốn góp của các thành viên HTX nông nghiệp; nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước thông qua cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế thông qua diễn đàn nông dân hợp tác và các chương trình tài trợ cho HTX; nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hỗ trợ phụ nữ và các tổ chức tín dụng, trong đó có hỗ trợ theo chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; vốn của doanh nghiệp tham gia liên kết, vốn đối ứng của các HTX nông nghiệp đầu tư phát triển sản xuất và các nguồn vốn hợp pháp khác.


HTX nông lâm nghiệp Nhữ Hán, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn

Theo nội dung kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể về tổ chức thực hiện cho các sở, ban, ngành,  đoàn thể chính trị xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình tham mưu và triển khai thực hiện kế hoạch; tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực để thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ, khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành kế hoạch được giao. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để tập trung chỉ đạo đến năm 2020 đạt được mục tiêu đề ra.

Về tiến độ thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các huyện, thành phố tổ chức giải thể các HTX nông nghiệp ngừng hoạt động và chuyển đổi 100% các HTX nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012; tiến hành rà soát, hướng dẫn, củng cố kiện toàn HTX nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả, hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM tỉnh

Tin cùng chuyên mục