Xã Phượng Nghi quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2024

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục tiêu thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống người dân ở nông thôn. Đây là công cuộc cải biến sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội nông thôn và nông dân, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ; được sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, từng gia đình và người dân. Quê hương xã Phượng Nghi đã có nhiều khởi sắc: Kinh tế xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên; cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn được đầu tư xây mới và cải tạo nâng cấp đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng.

Tính đến 30/5/2024 xã Phượng nghi đã đạt 18/19 tiêu chí. Để đạt được kết quả đó, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã. Thực hiện Chương trình XDNTM đã góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng đổi mới sáng - xanh - sạch - đẹp; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững; các công trình phúc lợi của địa phương được bổ sung xây dựng hoàn thiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. Xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài, là quá trình thực hiện thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 01/01/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Phượng Nghi về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch số 72-KH/BCĐ ngày 06/02/2024 của Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Phượng Nghi về việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM tháng 6 năm 2024; Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đề nghị mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong xã là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Hai là: Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển kinh tế gia đình và làm giàu chính đáng. Xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương. Các sản phẩm tiêu biểu chủ lực của người dân trong xã từng bước được giới thiệu, bán hàng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc được bán trên sàn thương mại điện tử.

Ba là: Tích cực tuyên truyền xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá hệ thống kênh mương hóa, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, lắp đặt ít nhất 3 loại dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại nhà văn hóa thôn. Toàn bộ các trục, tuyến đường giao thông, kênh mương trên địa bàn xã, các khu vực công cộng thuộc đại phận thôn quản lý phải thường xuyên tổ chức thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường, xử lý triệt để rác thải tự phát trên địa bàn. Định kỳ tổ chức các đợt tổng vệ sinh trên địa bàn kết hợp trồng và chăm sóc các tuyến đường cây, đường hoa ở lề đường để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật; 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ phân loại, thu gom rác thải đúng quy định

Bốn là: Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng thôn văn hóa; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát động toàn dân tham gia văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Năm là: Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thưc hiện xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. Phấn đấu mỗi thôn đều có mô hình kiểu mẫu như đoạn đường kiểu mẫu, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm duy trì 7/7 thôn nông thôn mới.

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích trong tháng 6 năm 2024. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Phượng Nghi đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó các thôn phải vượt qua các nhiệm vụ mấu chốt, như: cải tạo khuôn viên nhà văn hóa thôn, lắp đặt Wifi và dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, trồng mới và chăm sóc và tuyến đường cây, đường hoa, thực hiện tốt việc thu gom phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, tuyên truyền vận động tốt đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%, cải tạo khuôn viên hộ gia đình, phát triển ngành nghề nông thôn nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người… Đề nghị các chi hội, đoàn thể tại các thôn thường xuyên, định kỳ tổ chức vận động hội viên, đoàn viên ra quân để vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường hoa, đường cây của thôn…

Đối với đơn vị thôn Bái Đa 1 - Thôn trung tâm của xã cần đặc biệt chú trọng hơn trong việc vận động nhân dân phân loại và đào hố xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, vận động người dân đặt các chậu hoa tại tuyến đường trục xã tạo cảnh quan môi trường ở các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tiếp tục trồng bổ sung cây xanh, trồng hoa tại khu vực xung quanh nhà văn hóa thôn, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vận động các hộ ở mặt đường tỉnh lộ 520 chỉnh trang, sơn, sữa lại tường rào cổng ngõ…

Ban an toàn giao thông của xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã thường xuyên thành lập đoàn ra quân kiểm tra, giải tỏa các vi phạm, phát quang cây cối trên hành lang an toàn giao thông đường trục xã.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM văn minh”, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. 
Để đạt được mục tiêu về đích nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2024. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Phượng Nghi kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng xã Phượng Nghi ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Cao Quân/thanhhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục