76. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
77. Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020”
78. Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
79. Công văn số 242/SYTKH ngày 01/03/2019 của Sở Y tế V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 14- Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020
80. Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/1/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
81. Văn bản số 03/VPĐP-THBC ngày 17/01/2019 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (xã Nhân Mục)    
82. Văn bản số 02/VPĐP-KHCS ngày 14/01/2019 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (xã Lăng Can)    
83. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2019
84. Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch vốn tại 05 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và 02 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao
85. Văn bản số 01/VPĐP-NV ngày 04/01/2019 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (xã Thái Long, xã Đội Cấn, xã Phúc Thịnh)  
86. Văn bản số 142/VPĐP-TTTT&TH ngày 27/12/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (xã Phúc Ninh)    
87. Văn bản số 140/VPĐP- TTTT&TH ngày 21/12/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (xã Sơn Nam)    
88. Văn bản số 139/VPĐP-NV ngày 17/12/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018  
89. Văn bản số 8238/BNN-VPĐP ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới
90. Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc tiêu chí Sản xuất- Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020